Chính sách quyền riêng tư - doihinhbongda.com


Thông báo quyền riêng tư


DOIHINHBONGDA.COM (“DHBD”, “của chúng tôi”, hoặc “chúng tôi”) muốn giúp bạn quen thuộc với cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu cá nhân. Thông báo quyền riêng tư này nhằm giúp bạn hiểu các nguyên tắc bảo mật của chúng tôi, bao gồm Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập, chúng tôi làm gì với dữ liệu đó và cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu cũng như các quyền cá nhân của bạn.

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Bạn thể hiện niềm tin của mình với chúng tôi bằng cách tương tác với Các trang của DOIHINHBONGDA và chúng tôi trân trọng sự tin tưởng đó. Có nghĩa là chúng tôi cam kết luôn luôn bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân gì?


Chúng tôi thu thập và chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để cung cấp sản phẩm, dịch vụ, website và các ứng dụng di động và để liên lạc với bạn về những vấn đề này, hoặc theo yêu cầu của bạn (gọi chung là, “Dịch vụ” của chúng tôi). Thông tin cá nhân của bạn sẽ bao gồm các thông tin như:

  • Tên
  • Địa chỉ Email
  • Các dữ liệu khác được thu thập mà có thể nhận dạng bạn một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi không chỉ giải thích cách và lý do vì sao chúng tôi dùng thông tin cá nhân chúng tôi thu thập của bạn, mà còn hướng dẫn bạn cách có thể truy cập, cập nhật hay ngược lại, giành quyền kiểm soát thông tin cá nhân của bạn. 

Chính sách chia sẻ dữ liệu


Sử dụng và tiết lộ khác

Chúng tôi cũng có thể sử dụng và tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn nếu cho là cần thiết hoặc phù hợp để: (a) tuân thủ pháp luật hiện hành, có thể bao gồm luật pháp bên ngoài quốc gia cư trú của bạn, để trả lời các yêu cầu của cơ quan công cộng và cơ quan chính quyền, bao gồm chính quyền bên ngoài quốc gia cư trú của bạn, để hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật hoặc vì các lý do pháp lý khác; (b) thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi; và (c) bảo vệ quyền lợi, quyền riêng tư, an toàn hoặc tài sản của chúng tôi và/hoặc của các công ty liên kết hoặc công ty con của chúng tôi, của bạn hoặc những người khác.

Dịch vụ bên thứ ba

Thông báo quyền riêng tư này không giải quyết và chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư, thông tin hoặc các thực tiễn khác của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bất kỳ bên thứ ba nào khai thác trang web hoặc dịch vụ liên kết đến Các trang của chúng tôi. Việc bao gồm một liên kết trên Các trang của chúng tôi không ngụ ý rằng chúng tôi hoặc công ty liên kết hoặc công ty con của chúng tôi xác nhận trang web hoặc dịch vụ được liên kết đó.

Cookie hoặc các công nghệ theo dõi khác của bên thứ ba

Chúng tôi sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự khi bạn tương tác và sử dụng Các trang của chúng tôi, bao gồm truy cập trang web của chúng tôi, sử dụng các trang mạng xã hội của chúng tôi, nhận email của chúng tôi, sử dụng ứng dụng di động và/hoặc thiết bị được kết nối của chúng tôi. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi sẽ không thể xác định danh tính của bạn một cách trực tiếp từ thông tin chúng tôi thu thập bằng các công nghệ này.

Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn thế nào?

Chúng tôi tìm cách sử dụng các biện pháp tổ chức, kỹ thuật và hành chính hợp lý để bảo vệ Dữ liệu cá nhân trong tổ chức của chúng tôi. Thật không may, không thể đảm bảo an toàn 100% cho hệ thống truyền hoặc lưu trữ dữ liệu. Nếu bạn có lý do tin rằng hoạt động tương tác của bạn với chúng tôi không còn an toàn nữa, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi theo địa chỉ contact@doihinhbongda.com.

Dữ liệu cá nhân được lưu trữ trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ lưu trữ Dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết hoặc được cho phép theo (các) mục đích thu thập dữ liệu. Các tiêu chí được sử dụng để xác định thời gian lưu trữ của chúng tôi bao gồm: (i) khoảng thời gian chúng tôi xác lập mối quan hệ liên tục với bạn để tham gia vào các trang của chúng tôi; (ii) có nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân thủ hay không; hoặc (iii) liệu việc lưu trữ có được khuyến khích theo vị trí pháp lý của chúng tôi hay không (ví dụ liên quan đến các quy định về giới hạn, tranh chấp hoặc điều tra theo luật định).

Thẩm quyền pháp lý và chuyển giao qua biên giới

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được lưu trữ và xử lý ở bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi có cơ sở hoặc có các nhà cung cấp dịch vụ và bằng cách sử dụng Các trang của chúng tôi, bạn đồng ý cho phép chuyển thông tin đến các quốc gia bên ngoài quốc gia cư trú của bạn, có thể có quy định bảo vệ dữ liệu khác quy định ở quốc gia của bạn. Trong một số trường hợp nhất định, tòa án, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý hoặc cơ quan an ninh ở những quốc gia khác có thể có quyền truy cập Dữ liệu cá nhân của bạn.

Nếu bạn ở Khu vực kinh tế châu Âu (EEA), Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển cho các công ty liên kết hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi ở các quốc gia không thuộc Khu vực kinh tế châu Âu được Ủy ban châu Âu công nhận là có mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ theo tiêu chuẩn EEA (có thể xem danh sách đầy đủ các quốc gia ở đây). Đối với hoạt động truyền thông tin từ EEA đến các nước không được Ủy ban châu Âu coi là phù hợp, chúng tôi áp dụng các biện pháp thích hợp, chẳng hạn như các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban châu Âu thông qua để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn. 

Quyền và lựa chọn có sẵn cho bạn


Nếu bạn muốn gửi yêu cầu truy cập, sửa chữa, xóa, hạn chế hoặc phản đối việc xử lý Dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp trước đó cho chúng tôi hoặc nếu bạn muốn gửi yêu cầu nhận bản sao điện tử Dữ liệu cá nhân của bạn với mục đích truyền dữ liệu đó cho một công ty khác (trong phạm vi bạn có quyền chuyển dữ liệu này theo luật hiện hành), bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ contact@doihinhbongda.com. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn phù hợp với luật hiện hành.

Trong yêu cầu của bạn, hãy làm rõ những Dữ liệu cá nhân bạn muốn thay đổi, cho dù bạn muốn xóa Dữ liệu cá nhân khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi, hoặc cho chúng tôi biết bạn muốn áp dụng những hạn chế nào đối với việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn. Để bảo vệ bạn, chúng tôi chỉ có thể thực hiện các yêu cầu liên quan đến Dữ liệu cá nhân được liên kết với tài khoản, địa chỉ email hoặc thông tin tài khoản khác mà bạn sử dụng để gửi yêu cầu cho chúng tôi và chúng tôi có thể cần xác minh danh tính của bạn trước khi thực thi yêu cầu của bạn.

Bạn cũng có thể từ chối nhận thông tin liên lạc điện tử từ chúng tôi. Nếu bạn không muốn tiếp tục nhận email liên quan đến tiếp thị trong thời gian sắp tới, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách nhấp vào nút hủy đăng ký ở cuối mỗi email quảng cáo bạn nhận được từ chúng tôi.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể cần giữ lại một số thông tin nhất định cho mục đích lưu hồ sơ và/hoặc hoàn thành bất kỳ giao dịch nào bạn đã bắt đầu trước khi yêu cầu thay đổi hoặc xóa (ví dụ: khi bạn mua hàng hoặc tham gia chương trình khuyến mãi, bạn không thể thay đổi hoặc xóa Dữ liệu cá nhân được cung cấp cho đến sau khi hoàn tất giao dịch mua hàng hoặc chương trình khuyến mãi đó). Cũng có thể còn thông tin trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi và các hồ sơ khác không bị xóa.

Chúng tôi sẽ cố gắng tuân thủ (các) yêu cầu khả thi và hợp lý của bạn. Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn không nhận email liên quan đến tiếp thị từ chúng tôi, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn các thông báo hành chính quan trọng và bạn không thể chọn không nhận các thông báo đó.

Nếu bạn sử dụng (một số) lựa chọn và quyền của mình, bạn có thể không sử dụng được toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ của Chúng tôi

Thông tin đặc biệt dành cho cha mẹ


Các trang của chúng tôi không dành cho đối tượng trẻ em, như được định nghĩa theo pháp luật hiện hành và chúng tôi không cố ý thu thập Dữ liệu cá nhân từ trẻ em. Tuy nhiên, chính sách của chúng tôi tuân thủ pháp luật khi pháp luật yêu cầu sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của trẻ em. Chúng tôi cam kết bảo vệ các nhu cầu riêng tư của trẻ em và chúng tôi đặc biệt khuyến khích phụ huynh và người giám hộ đóng một vai trò tích cực trong các hoạt động và sở thích trực tuyến của trẻ.

Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ biết rằng con của họ đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân khi chưa có sự đồng ý, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ contact@doihinhbongda.com. Nếu chúng tôi biết rằng có trẻ em cung cấp Dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu của trẻ khỏi các tệp của chúng tôi.

Cách liên hệ với chúng tôi?


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Thông báo quyền riêng tư này hoặc về cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ contact@doihinhbongda.com. Ngoài ra, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát có thẩm quyền tại quốc gia hoặc khu vực của bạn.